Υπηρεσίες

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου παρέχει μια σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα με τις παραπάνω υπηρεσίες, παρακαλούμε να ανατρέχετε στο Helpdesk Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

Επίσης, μέσω διασυνδέσεων των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ιδρύματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες και το Εκπαιδευτικό και Διοικητικό Προσωπικό μας, έχουν πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν το ΕΔΕΤ, η GUNET και το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων: