Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές καθώς και τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό του Πανεπιστημίου μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.

Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Aκαδημαϊκής Ταυτότητας παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία: http://academicid.minedu.gov.gr/

Ψηφιακά πιστοποιητικά στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Τα μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό του Πανεπιστημίου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα για αποθήκευση ψηφιακών πιστοποιητικών τύπου Α.

Περισσότερες πληροφορίες