Προσωπικό

Τμήμα Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής

  • Τσιότσιας Ηλίας (Προϊστάμενος Τμήματος)
  • Νένος Ευάγγελος
  • Οικονομόπουλος Ανδρέας

Τμήμα Δικτύων

  • Βουτσκίδης Παναγιώτης (Προϊστάμενος Τμήματος)
  • Κάργας Δημήτριος
  • Στογιάννης Ζήσης
  • Δεσποτάκης Στυλιανός (Φλώρινα)

Στη λειτουργία των δύο Τμημάτων επίσης συνδράμουν οι:

  • Μαυρογιώργος Χρήστος (ΕΤΕΠ)
  • Σαλακίδης Γεώργιος (ΕΤΕΠ)