Προσωπικό

Τμήμα Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής

 • Τσιότσιας Ηλίας (Προϊστάμενος Τμήματος)
 • Νένος Ευάγγελος
 • Οικονομόπουλος Ανδρέας

Τμήμα Δικτύων

 • Βουτσκίδης Παναγιώτης (Προϊστάμενος Τμήματος)
 • Κάργας Δημήτριος
 • Βιτωλιάνος Ιωάννης
 • Στογιάννης Ζήσης
 • Μίγγος Μιχαήλ
 • Δεσποτάκης Στυλιανός (Φλώρινα)

Στη λειτουργία των δύο Τμημάτων επίσης συνδράμουν οι:

 • Μαυρογιώργος Χρήστος (ΕΤΕΠ)
 • Σαλακίδης Γεώργιος (ΕΤΕΠ)