Λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing lists) προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες χρηστών, που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου.

Μία λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας κατάλογος από διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ένα μήνυμα στέλνεται σε ταχυδρομική λίστα, διανέμονται αντίγραφα του μηνύματος σε κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται σε αυτή.

Απαγορεύεται η:

  • Αποστολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
  • Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
  • Αποστολή εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού χωρίς έγκριση.
  • Αποστολή υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Αποστολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
  • Αποστολή κάθε είδους πληροφορίας που δεν σχετίζεται με τον Ακαδημαϊκό προσανατολισμό της υπηρεσίας.

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε λίστα όταν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι γενικοί κανόνες ορθής χρήσης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.

Κάποιες χρήσιμες λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που είναι διαθέσιμες στην ακαδημαϊκή κοινόνητα είναι οι παρακάτω:

Γενικές

Λίστα Περιγραφή
all@lists.uowm.gr Σύνολο μόνιμου προσωπικού του Πανεπιστημίου
dep@lists.uowm.gr Σύνολο μελών ΔΕΠ
edip@lists.uowm.gr ΕΔΙΠ, ΕΕΠ
etep@lists.uowm.gr ΕΤΕΠ
staff@lists.uowm.gr Διοικητικό προσωπικό
students-all@lists.uowm.gr Σύνολο προπτυχιακών φοιτητών
postgradstudents-all@lists.uowm.gr Σύνολο μεταπτυχιακών φοιτητών
phdstudents-all@lists.uowm.gr Σύνολο υποψήφιων διδακτόρων
departments@lists.uowm.gr Γραμματείες Τμημάτων/Σχολών

Λίστες ανά Τμήμα

Λίστα Περιγραφή
dep-accfin@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος ACCFIN
dep-agro@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος AGRO
dep-ba@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος BA
dep-cdm@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος CDM
dep-chemeng@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος CHEMENG
dep-cs@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος CS
dep-ece@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος ECE
dep-econ@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος ECON
dep-eetf@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος EETF
dep-eled@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος ELED
dep-ide@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος IDE
dep-iees@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος IEES
dep-math@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος MATH
dep-mech@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος MECH
dep-mre@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος MRE
dep-mst@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος MST
dep-mw@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος MW
dep-nured@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος NURED
dep-ot@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος OT
dep-psy@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος PSY
dep-rdcbs@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος RDCBS
dep-stat@lists.uowm.gr Μέλη ΔΕΠ Τμήματος STAT

Κανονισμός Λειτουργίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση ΣΤ2/Σ134/03-03-2021 της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: