Λίστες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί σύστημα λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing lists) προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία ανάμεσα σε ομάδες χρηστών, που ανήκουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου.

Μία λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ένας κατάλογος από διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όταν ένα μήνυμα στέλνεται σε ταχυδρομική λίστα, διανέμονται αντίγραφα του μηνύματος σε κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση που βρίσκεται σε αυτή.

Απαγορεύεται η:

  • Αποστολή υλικού που θίγει την υπόληψη τρίτων προσώπων.
  • Δυσφήμηση ή συκοφαντία τρίτων προσώπων.
  • Αποστολή εμπορικού ή διαφημιστικού υλικού χωρίς έγκριση.
  • Αποστολή υλικού το οποίο αποτελεί κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Αποστολή πορνογραφικού υλικού (φωτογραφικό, video ή κείμενο).
  • Αποστολή κάθε είδους πληροφορίας που δεν σχετίζεται με τον Ακαδημαϊκό προσανατολισμό της υπηρεσίας.

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε λίστα όταν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι γενικοί κανόνες ορθής χρήσης όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω.