Υπηρεσία φιλοξενίας ιστοχώρων

Εισαγωγή

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των μελών του Πανεπιστημίου διαθέτει πόρους για τη φιλοξενία δυναμικών ιστοσελίδων στο δίκτυο του ΠΔΜ. Ο στόχος είναι να παρέχονται ευέλικτες υπηρεσίες φιλοξενίας σε μονάδες και δράσεις του ΠΔΜ που απαιτούν αξιοπιστία και ασφάλεια στην παρουσία του ιστοχώρου τους στο διαδίκτυο, με τεχνογνωσία και εξοπλισμό που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν οι ίδιες με τα μέσα που διαθέτουν.

Οδηγίες και κανονισμοί

Η παροχή των υπηρεσιών αυτών απαιτεί την πλήρη συμμόρφωση των τεχνικών υπευθύνων των φιλοξενούμενων ιστοχώρων που συντηρούν οι μονάδες του ΠΔΜ με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων καθώς και με τους κανόνες χρήσης του ΕΔΕΤ.

Η αίτηση για φιλοξενία ιστοσελίδων στους εξυπηρετητές του Τμήματος Μηχανοργάνωσης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://apps.noc.uowm.gr/form/subnewsite

Τεχνική περιγραφή

Ο εξυπηρετητής φιλοξενίας ιστοσελίδων τρέχει σε λειτουργικό σύστημα Linux, δίνοντας τις παρακάτω δυνατότητες / υπηρεσίες :

  • PHP για εκτέλεση δυναμικών ιστοσελίδων
  • MYSQL βάση δεδομένων
  • πρόσβαση των διαχειριστών της ιστοσελίδας μέσω πρωτοκόλλου SFTP(Secure File Transfer Protocol subsystem of SSH protocol version 2) μέσα μόνο από το δίκτυο του Πανεπιστημίου
  • phpMyAdmin για διαχείριση των βάσεων δεδομένων MySQL συγκεκριμένου ιστοχώρου. Η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Η λίστα με τις φιλοξενούμενες ιστοσελίδες παρουσιάζεται στη διεύθυνση http://web.uowm.gr/list.php.

Κανονισμός Λειτουργίας

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Κανονισμό της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Ζ2/ΠΣ65/09-02-2022 του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: