Υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών HARICA

pkiΑπό τις 22/12/2013, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας έχει ενταχθεί στην Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού «Hellenic Academic & Research Institutions Certification Authority – (HARICA)».

Η HARICA είναι μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας. Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού της HARICA είναι μια σύμπραξη ισότιμων μελών που απαρτίζεται από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικούς φορείς και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ, και ξεκίνησε στα πλαίσια του έργου VNOC2 (έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΔΕΤ μέσω του Επιχειρησιακού προγράμματος “Κοινωνία της Πληροφορίας”) και πλέον φιλοξενείται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET). Οι υπηρεσίες της είναι διαθέσιμες στα μέλη των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών φορέων.

Περισσότερες πληροφορίες για την υπηρεσία, καθώς και οδηγίες για έκδοση πιστοποιητικών χρήστη ή διακομιστή, υπάρχουν στη σχετική ιστοσελίδα:

http://harica.uowm.gr